Fautuaga faamolemole matua e silasila toto’a i le saogalemu o le fanau mai taavale afi.